Vés al contingut (premeu Retorn)

Avís legal

El present és un Avís Legal d'obligada visualització que regula les condicions d'ús que han de ser observades i acatades pels usuaris d'aquest lloc web. Li preguem que el llegeixi atentament ja que el fet d'accedir al mateix implica que vostè ha llegit i accepta sense cap reserva les condicions que segueixen.

1.- Informació de conformitat amb la LSSI

 Als efectes del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa als usuaris del present lloc web que el titular del mateix és B_TEC PARC BARCELONA INNOVACIÓ TECNOLOGICA (en endavant, B_TEC) amb domicili a la Plaça dels Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a Planta, de Sant Adrià del Besòs (08930 Barcelona), amb CIF núm. G-64222706, i que figura inscrita al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el dia 8 de juny de 2007 amb número 2323.

2.- Condicions d'ús del lloc web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en el lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i els bons costums, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present Avís Legal.

B_TEC podrà interrompre temporal o definitivament, segons el seu bon criteri, l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es s’ofereixen a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís.

Tanmateix, B_TEC es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web a qualsevol usuari que incompleixi les condicions d'ús establertes en el present Avís Legal, tot això sense necessitat de cap preavís.

Cas que B_TEC presti a través del present lloc web algun tipus de servei especial o realitzi alguna promoció o oferta especial, en el mateix s'establiran les condicions específiques que el regulin, i la seva aplicació prevaldrà sobre les condicions d'ús i la resta de previsions establertes en el present Avís Legal, en cas d'incongruència o incompatibilitat entre ambdues.

3.- Drets de Propietat Intel·lectual

B_TEC és titular o llicenciatària, segons el cas, dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d'aquest lloc web, incloent descripció de serveis, text, imatges, fotografies, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, que es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l'accés al present lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial .

Queda prohibida la reproducció, la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest lloc web que no hagi estat expressament autoritzat per B_TEC.

L'usuari s'obliga a fer ús dels continguts del lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de B_TEC o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure en els continguts. Tanmateix, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El lloc web correspon a un domini registrat per B_TEC i que no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de B_TEC de cap manera que pugui causar confusió entre els seus clients o usuaris o descrèdit de B_TEC.

En aquest sentit , aquelles persones que desitgin establir un 'link' o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de demanar prèviament l'autorització expressa i per escrit de B_TEC, sense que l’atorgament d’aquesta autorització impliqui una relació entre B_TEC i el titular de la pàgina en què s'estableixi el 'link', ni l'aprovació o acceptació per part de B_TEC dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de B_TEC, qualsevol manipulació o alteració d'aquest lloc web. Conseqüentment , B_TEC no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d'aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

4.- Limitació de la responsabilitat

B_TEC s'eximeix de tota responsabilitat respecte qualsevol decisió adoptada per l'usuari com a conseqüència de la informació continguda en el present lloc web.

Tanmateix, B_TEC rebutja tota responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés als mateixos, de manera temporal o definitiva.

Malgrat prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar al nostre lloc web informacions actuals i exactes, B_TEC no pot garantir el rigor ni la vigència de tota la informació publicada, ni la inexistència d'errors o omissions, havent d’ésser conscient l'usuari que la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades en el present Avís Legal, sense cap garantia que la mateixa sigui exacta i actualitzada.

De la mateixa manera, B_TEC no pot garantir la continuïtat del funcionament del lloc web, ni que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. En conseqüència, B_TEC no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquest lloc web.

5.- Obligació dels usuaris

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que B_TEC pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en el present Avís Legal.

Pel que fa a la navegació , l'usuari es compromet a observar de forma diligent i fidel les recomanacions que en el seu moment estableixi B_TEC relatives a l'ús del lloc web i que seran publicades en el mateix.

6.- Privacitat

Durant la navegació pel present lloc web és possible que l'usuari hagi o pugui facilitar determinades dades de caràcter personal, que B_TEC processarà d'acord amb els termes descrits a la seva "POLÍTICA DE PRIVACITAT", que queda incorporada al present Avís Legal per remissió des d'aquest apartat.

7.- Durada i Modificació

B_TEC tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral , totalment o parcialment.

La vigència temporal d'aquest Avís Legal coincideix  per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què sigui modificat de manera total o parcial per B_TEC.

B_TEC podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l'operativitat d'aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l'usuari.

8.- Legislació i Jurisdicció

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola.

Els usuaris i B_TEC, amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir arrel d'aquest Avís Legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.